top of page

KVKK

PT AKADEMİ DANIŞMANLIK VE TİC.LTD.ŞTİ. (PT AKADEMİ)
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin PT AKADEMİ DANIŞMANLIK VE TİC.LTD.ŞTİ. (PT AKADEMİ) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında PT AKADEMİ tarafından işlenebilecektir. İşbu kanun kapsamında PT AKADEMİ veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: PT AKADEMİ’nin ya da PT AKADEMİ’nin iş birlikçilerinin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, PT AKADEMİ’nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile PT AKADEMİ’nin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, PT AKADEMİ’nin , iş birlikçileriyle, tedarikçileriyle ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile KVKK’ nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: PT AKADEMİ’nin ya da PT AKADEMİ’nin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, PT AKADEMİ’nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile PT AKADEMİ’inn insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

PT AKADEMİ faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, internet siteleri, PT AKADEMİ temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

KVKK gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için PT AKADEMİ’ye yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu “Cevizli Mah. Hızır Reis Sok. No:14-16/4 Maltepe/İstanbul “adresine gönderebilirsiniz ya da şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler PT AKADEMİ tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular 6698 Sayılı Kanun m.13/2 uyarınca mümkün olan en kısa zaman zarfında ve en çok otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

f) İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren Başvuru Formunu, işbu Başvuru Formunda belirtilen “Cevizli Mah. Hızır Reis Sok. No:14-16/4 Maltepe/İstanbul “adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz ya da şahsen işbu başvuru formunu belirtilen adrese sunabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

POLITIKAMIZ

bottom of page